top of page

DNA Health

  • 1 timma
  • €317.50 euros
  • Storagatan

Beskrivning av tjänsten

DNA Health-testet är utformat för att optimera välbefinnande och hälsa genom att anpassa livsstils- och dietval och, vid behov, använda kosttillskott som är skräddarsydda för att kompensera för ett visst näringsunderskott baserat på specifika genvarianter. DNA Health-metoden hjälper terapeuten att etablera den optimala näringen som krävs för god hälsa, livslängd och minskad sjukdomsrisk. Kost är en nyckelfaktor för att bestämma genomisk stabilitet eftersom den påverkar alla relevanta vägar: exponering för cancerframkallande ämnen i kosten, biotransformation, DNA-reparation och -syntes samt apoptos. Nuvarande rekommenderade kosttillskott för vitaminer och mineraler är till stor del baserade på förebyggande av bristsjukdomar. Men eftersom livsstilssjukdomar delvis orsakas av skador på DNA är det rimligt att vi bör fokusera vår uppmärksamhet på att definiera optimala krav på viktiga mineraler och vitaminer för att förhindra genomisk instabilitet. Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas individer med genetiska polymorfismer som förändrar biotillgängligheten för specifika mikronäringsämnen och affiniteten hos specifika nyckelenzymer för deras mikronäringsämneskofaktor. Kliniskt värde Framhäver specifika metabola vägar som kan kräva extra stöd Ger rekommendationer som involverar optimering av mängder av vissa näringsämnen, vitaminer och mineraler Föreslår om en individ är bättre i stånd att minska sina kolesterolnivåer genom kosten, i motsats till genom medicinering Ger en indikation på graden av känslighet för de skadliga effekterna av cancerframkallande ämnen som intas i kosten DNA-hälsotestrapporten ger: Effektnivån för eventuella genetiska varianter som identifieras En förklaring av deras inverkan på hälsan Lämpliga närings- och livsstilsrekommendationer Resultaten är indelade i sektioner av viktiga metaboliska funktioner, så att genetiska svagheter och styrkor inom ett funktionsområde lätt kan identifieras.


Kontaktuppgifter

  • 9 Storagatan, Mariehamn, Åland Islands

    +3584575957716

    info@inspirabalance.com


bottom of page